WIELKIE UMYSŁY
CECHUJE
RÓŻNORODNOŚĆ

Udział

Jest to nagroda przyznana przez Europejczyków i wyłącznie przez nich.
Kategorie

Nagrody za innowację w polityce są prezentowane w ośmiu kategoriach:


1

SPOŁECZEŃSTWO

Sztuka, Edukacja, Nauka i Społeczeństwo europejskie

Zasługujemy na działania polityczne, które przyczyniają się do rozkwitu społeczeństwa europejskiego, oraz pobudzają rozwój sztuki, edukacji i nauki.

2

Demokracja

Udział, Przejrzystość, Samostanowienie

Doceniamy działania polityczne, które zwiększają udział obywateli w kształtowaniu opinii i podejmowaniu decyzji.

3

Prawa człowieka

Prawa kobiet, Równość, Prawa mniejszości

Doceniamy działania polityczne promujące koegzystencję, pomimo sprzecznych poglądów politycznych poszczególnych osób. Szukamy przywódców politycznych, którzy walczą o równość bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, orientację polityczną lub inną, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, miejsce urodzenia lub inne czynniki.

4

Społeczność lokalna

Umocowanie, Zaangażowanie obywatelskie

Doceniamy lokalne i regionalne działania polityczne zwiększające wzajemny szacunek, współpracę i pokojowe współistnienie.

5

Ekologia

Ochrona środowiska, Energia

Doceniamy działania polityczne, które w odpowiedzialny sposób podchodzą do pogodzenia zapotrzebowania na energię, potrzeby mobilności, posiadania mieszkania czy żywności, z potrzebami naszego środowiska - od tego zależy nasz dobrostan.

6

Dobrobyt

Otoczenie biznesowe, Technologia, Finanse

Doceniamy innowacyjne działania polityczne, które wspierają funkcjonujące środowisko biznesowe w Europie i zabezpieczają nasz dobrobyt, naszą niezależność i nasze europejskie samostanowienie. Chcemy rozwijających się i konkurencyjnych firm oraz Europy otwartej na nowe możliwości, która przyciąga najlepsze umysły w zakresie technologii i zarządzania.

7

Miejsce pracy

Rynek pracy

Doceniamy innowacyjne działania polityczne, które wspierają równe szanse zatrudnienia, w połączeniu ze sprawiedliwym podziałem dochodów, co jest podstawą zrównoważonego społeczeństwa. Chcemy działań politycznych, które tworzą miejsca pracy i bezpieczeństwo materialne dla wszystkich grup wiekowych.

8

Jakość życia

Opieka zdrowotna, Opieka społeczna, Sytuacja mieszkaniowa, Mobilność

Doceniamy działania polityczne, które ułatwiają dostęp do nowoczesnych usług zdrowotnych i zapewniają nam bezpieczne środowisko życia - ponieważ wszyscy chcemy żyć zdrowo i bezpiecznie.

Kryteria formalne


Proszę wziąć pod uwagę, że istnieje kilka formalnych kryteriów, które projekt musi spełnić, aby został w ogóle zaakceptowany:


  • EUROPA: Przyjmujemy projekty tylko z krajów członkowskich Rady Europy (RE).
  • ZAANGAŻOWNIE POLITYKÓW: polityk lub grupa polityków musiała odegrać kluczową rolę w realizacji projektu. Obejmuje to wybranych i mianowanych przedstawicieli na wszystkich szczeblach administracji we wszystkich państwach członkowskich, którzy byli aktywni w momencie rozpoczęcia projektu.
  • PIENIĄDZE PODATNIKÓW: Projekt musi być przynajmniej częściowo finansowany ze środków publicznych (pieniądze lub inne zasoby)
  • WPŁYW: Każdy projekt musi mieć wymierny i istotny wpływ na życie obywateli. Kampanie komunikacyjne, wydarzenia, opracowania naukowe i analizy, a także projekty na etapie planowania, nie mogą być zgłaszane
  • PRAWA CZŁOWIEKA: Projekty, które w jakikolwiek sposób pomniejszają wartości wyrażone w uniwersalnej deklaracji praw człowieka, zostaną wykluczone.