ВЕЛИКИТЕ
УМОВЕ
НЕ МИСЛЯТ
ЕДНАКВО

Участие

Разберете как големи политически проекти и инициативи могат да бъдат номинирани или внесени за Наградите за Иновации в политиката.
Категории

Наградите за Иновации в политиката са представени в осем категории:


1

КУЛТУРА

Изкуства, Образование, Наука и Европейско общество

Ние високо ценим политическата работа която допринася за процъфтяването на Европейската култура и стимулира напредък в областта на изкуствата, образованието и науката.

2

ДЕМОКРАЦИЯ

Участие, Прозрачност, Право на самоопределение

Ние ценим високо политическата работа, която засилва участието на гражданите – при формиране на мнение и взимане на решение.

3

ЧОВЕШКИ ПРАВА

Проблемите на жените, Равенство, Права на малцинството

Ние високо ценим политическата работа, която насърчава съвместното съществуване, въпреки нашите противоположни лични политически възгледи. Ние търсим политически лидери, които заемат позиции за равенство независимо от раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политическа или друга ориентация, национален или социален произход, богатство, раждане или други фактори.

4

ОБЩНОСТ

Овластяване, гражданско участие

Ние високо ценим местната и регионална политическа работа която подобрява взаимното уважение, сътрудничество и мирно съжителство.

5

ЕКОЛОГИЯ

Опазване на околната среда. Енергия

Ние ценим високо политическата работа, която поема отговорен подход за съгласуваме нашата нужда от енергия, мобилност, жилища и храна с нуждите на нашата природа – тъй като нашето благосъстояние зависи от нея.

6

Просперитет

Бизнес среда, Технологии, Финанси

Ние високо ценим политическата работа, която поддържа работеща бизнес среда в Европа и осигурява просперитета ни, нашата независимост и нашата европейско право на самоопределение. Ние искам процъфтяващ и конкурентен бизнес, и Европа отворена за нови възможности, които провличат най-добрите мозъци в областта на технологиите и управлението.

7

РАБОТНИ МЕСТА

Пазар на труда

Ние ценим високо иновативната политическа работа, която подпомага равните възможности за работа, заедно със справедливото разпределение на доходите, които са от съществено значение за гарантиране на балансирано общество. Ние искаме политическа работа, която създава работни места и материална сигурност за всички възрастови групи.

8

Качество на живот

Здравеопазване, социално осигуряване, жилищното строителство, мобилност

Ние ценим високо политическата работа, която предоставя лесен достъп до модерни здравни услуги и ни осигурява безопасна и сигурна среда за живот - защото всички ние искаме да живеем здравословен и сигурен живот.

Официални критерии


Моля, имайте предвид, че има някои формални критерии, които трябва да покрие проекта, за да бъде изцяло приет:


  • ЕВРОПА: Проектите се приемат само от страни-членки на Съвета на Европа (CoE).
  • УЧАСТВАЩИ ПОЛИТИЦИ: Политик или група от политици трябва да са изиграли ключова роля в осъществяването на проекта. Това включва избрани и назначени представители на всички правителствени нива в страните –членки на Съвета на Европа, които са били активни в момента, в който е стартирал проекта.
  • ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ: Проекта трябва да е бил финансиран, поне частично, с публични фондове (пари или други ресурси)
  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Всеки проект трябва да има осезаемо и материално въздействие върху живота на гражданите. Рекламни кампании, събития, научни изследвания и анализи, както и проекти на етап планиране, не са допустими.
  • ЧОВЕШКИ ПРАВА: Проекти, които омаловажават по някакъв начин ценностите изразени в Всеобщата декларация за правата на човека ще бъдат изключени.